Üyelerin Yükümlülükleri

KÖRFEZ TİCARET ODASI Üyelerinin Oda Üyelikleri ile ilgili yükümlülükleri şunlardır:

Aidat Ödeme Yükümlülüğü

Odamıza kayıtlı üyelerimizin odamıza ödemekle yükümlü oldukları ödemeleri

o Kayıt Ücreti : Üyenin Odaya Kaydı sırasında ödemekle yükümlü olduğu ücrete denir. Kayıt Ücreti her yıl Kanunda belirtilen alt ve üst sınırlara uymak şartı ile Oda Yönetim Kurulu Tarafından belirlenerek Oda Meclisinin kararı ile yürürlüğe girmektedir.

o Yıllık Aidat : Üyenin Her Yıl kayıt olduğu derecesine göre ödemekle yükümlü olduğu aidattır. Yıllık Aidat ta her yıl Kanunda belirtilen alt ve üst sınırlara uymak şartı ile Oda Yönetim Kurulu Tarafından belirlenerek Oda Meclisinin kararı ile yürürlüğe girmektedir.

o Munzam Aidat : Üyelerimizin bir önceki yıla ait ticari ve kurumlar kazancı üzerinden binde sekizi oranında tahsil olunan bir aidattır. Tavan Sınırı Yıllık aidat tavan sınırının 10 katından fazla olamaz.(Kayıt ücreti ile yıllık aidat miktarı, onaltı yaşından büyükler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde onundan az, yarısından fazla olamaz.)

Durum Değişikliklerini Bildirme Mükellefiyeti

5174 Sayılı Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca “Odalara kayıt zorunluluğu bulunanlar, durumlarında meydana gelen ve Türk Ticaret Kanununa göre tescil ve ilânı gereken her türlü değişikliği, gerçekleşmesinden itibaren bir ay içinde, kayıtlı oldukları odalara bildirmek zorundadır. Ticaret siciline tescili zorunlu olup da yasal şekil ve sürede tescil ettirilmemiş olan bir hususu haber alan ilgili oda, bu yasal zorunluluğu yerine getirmeyenlerin durumlarını gerekli sicil değişikliklerinin yapılması için ilgili ticaret sicil memurluğuna bildirir. Ticaret sicil memurluğu, bu bildirim üzerine gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdür.”

Kayıtların Askıya Alınması:

Yine Anılan maddede devamla ”İçinde bulunulan yıldan önceki iki yıldan itibaren adresleri ve durumları tespit edilemeyenler ile bu süre zarfında aidat ödemeyen üyelerin isimleri, oda yönetim kurulu kararıyla, meslek grupları ve seçmen listelerinden silinir; aidat tahakkukları durdurulur. Bu fıkra hükmünün gereğinin her yılın ocak ayı içinde yerine getirilmesinden oda yönetim kurulu sorumludur. Yukarıdaki fıkrada anılan oda yönetim kurulu kararını takip eden yılbaşından itibaren iki yıl içinde, ilgilinin üyesi bulunduğu odaya müracaatla adres ve durumunu bildirmemesi halinde, oda yönetim kurulunun teklifi ve meclis kararıyla ticaret sicil kaydının re’sen silinmesi için ticaret sicil memurluğuna ihbarda bulunulur. İhbarı takip eden ayın ilk günü itibarıyla oda kaydı silinmiş sayılır. Bu süre içerisinde durumunu bildiren üyelerin aidat tahakkukları başlatılır. Ancak bu durumda olanlar tüm aidat borçlarını ödemedikçe seçmen listelerine tekrar kaydedilemezler.” Denilmektedir.  Bu nedenle Üyelerimizin adres, ana sözleşme, yapı, ortaklar, vb konularda meydana gelen değişiklikleri ivedi bir şekilde Odamıza bildirmeleri gerekmektedir. Özellikle adres ve telefon değişikliklerinin bildirilmemesi durumunda Üyelerimize ulaşmamızda sorunlar yaşanmaktadır.