Tebliğler

TEBLİĞLER

 1. İş Ortaklıklarının Ticaret Siciline Kayıtları Hakkında Tebliğ 2009

 2. Halka Açık Olmayan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Brikimli Oy Kullanımına İlşikin Tebliğ 2012

 3. A.Ş. Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ 2012

 4. Ticaret Şirketlerinde A.Ş. Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ 2012

 5. Kar Payı Avansı Dağıtımı Tebliği 2012 (TTK-509)

 6. Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği 2012

 7. Şirketlerde Yapı Değişikliği ve Ayni Sermaye Konulmasında Siciller Arası İşbirliği Tebliği 2012

 8. A.Ş. ve Ltd.Şti. Sermaye Artışı ve Bakanlık İznine Tabi A.Ş ler Tebliği 2012

 9. Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ 2012 ve Tasdik edilen Defterlerin Bildirimine İlişkin VUK genel tebliği (Sıra No:493)

 10. Münfesih Olan veya Münfesih Sayılan Şirketlerin Ticaret Sicilinden Terkini Hakkında Tebliğ 2012

 11. Birleşme ve Bölünme Tebliği 2013

 12. Halka Açık Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği 2013

 13. Ticaret Unvanları Hakkında Tebliğ 2014

 14. Sermaye Şirketlerinin Tasfiyesinde Alacakliların Alacaklarinin Yatirilacagi Banka Tebligi 2015

 15. Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması hk. Tebliğ 2016

 16. Mutabakat Komiteleri (Esnaf-Tacir Ayrımı) Çalışma Usülü Tebliği 2018

 17. Kooperatiflerin Kuruluş Ve Anasözleşme Değişiklik İşlemleri ….  Hakkında Tebliğ 2018

 18. Döviz Büroları Tebliği (Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Tebliğ 2018-32/456)

 19. 6102 Sayılı TTK 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Borca Batıklık-Sermayenin Kaybı) 2018