Limited Şirket Hisse Devri (Şirket Çok Ortaklı Olacaksa)

Limited Şirket Hisse Devri (Şirket Çok Ortaklı Olacaksa)

 

(1) Esas sermaye paylarının geçişlerinin tescili için aşağıda sayılan belgelerle otuz gün içinde ilgili müdürlüğe başvurulur (TSY-103):

GEREKLİ EVRAKLAR

1) Dilekçe

2) Şirket sözleşmesinde aksi öngörülmemişse esas sermaye payının devrine onay veren noter onaylı Genel Kurul Toplantı Tutanağı (Çok Ortaklı)  (1 asıl)

3) Esas sermaye payının devrine ilişkin tarafların asıl imzaları noter onaylı devir sözleşmesi (1 asıl ) veya payın miras, eşler arasındaki mal rejimi veya icra yoluyla geçmesi halinde buna ilişkin belge

6) Hazır Bulunanlar Listesi (1 adet asıl)

8) Şirkete devir neticesinde yeni ortaklar giriyorsa yeni ortakların; fotoğrafı (1 adet)

9) Tüzel kişilik ortak oluyor ise;

-Tüzel kişiliğin yetkili organının alacağı iştirak ve temsilci kararı noter onaylı örneği ( 1 adet asıl), Bu kararda; ortak olunacak şirkete iştirak ve bu şirkette kendilerini temsile yetkili kişi belirtilecektir.

 

Notlar:

a) Pay devirlerinde; pay adedinin tam sayı olacak şekilde yapılması zorunludur.  

b) Yeni ortak giriş var ise ortağın ad ve soyadı, vatandaşlıkları ve Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı ise T.C. kimlik numarası, yabancı uyruklu ise, vergi numarası belirtilmelidir.

c) Yabancı uyruklu ortağın;

 -Varsa İkamet İzin Belgesi noter tasdikli sureti (1 adet asıl) veya  adresi yurtdışında ise adresi gösterir beyan

 -Tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti (1 adet asıl)

-Potansiyel vergi görüntüleme belgesi eklenmelidir.

-Fotoğraf (2 adet)

 


NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.