Neden Üyelik Kaydı Yaptırmalıyım?

Ticaret ve Sanayi Odalarına kayıt zorunluluğu (dolayısıyle kayıt olma hakkı) bulunan kişiler 5174 Sayılı yasanın 9. maddesiyle belirlenmiştir.  Buna göre;

Ticaret siciline kayıtlı tacirler ve bu Kanunun 5 inci maddesine göre sanayici, deniz taciri sıfatını haiz tüm gerçek ve tüzel kişiler ile bunların şubeleri, fabrikaları, satış yapan bölge müdürlükleri, satış yapmayıp sadece sevkiyat yapan depolarla temsilcilikler hariç, satış yapan depoları bulundukları yerdeki odaya kaydolmak zorundadırlar

 

Sermayesinin tamamı Devlete ve Özel İdarelere veya belediyelere veya bunların ortaklığına ait olan İktisadi İşletmeler ve bunların şubeleri, özel kanun veya sözleşme ile kurulmuş olup, Devletin ve Özel İdarelerin veya Belediyenin iştiraki bulunan tüzel kişiliğe haiz müesseseler veya bunların önceki paragrafta sayılan birimleri bulundukları yerin Odalarına kaydolunmaya mecburdurlar.

Ticaret ve Sanayi odalarına kayıt yükümlülüğünün ön (temel) koşulları;

Ticaret Siciline kayıtlı olmak,

Tacir veya 5174 Sayılı Kanun uyarınca sanayici olmaktır.

 

 

6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununda “ticari faaliyet” olarak belirtilen işlerle iştigal etmeyen ve/veya yine bu kanun gereğince “tacir” sayılmayan kişilerin, ticaret Odalarına (veya Ticaret ve Sanayi Odalarına kayıt yükümlülüğü bulunmamaktadır. 

Gerçek kişi tacir:

 

Türk Ticaret Kanunu’nun 14.maddesine göre bir ticari işletmeyi kısmen bile olsa kendi adına işleten kimse tacir sayılmaktadır. 

Bu tanım gereğince gerçek kişilerin tacir niteliğini kazanabilmesi için bir ticari işletmenin var olması, bu ticari işletmenin kısmen dahi olsa kendisi adına işletmesidir. 

 

Tüzel kişi tacir (Ticaret Şirketleri);

 

Ticaret Şirketleri 6762 Sayılı TTK’nun 136’ıncı maddesi ile belirlenmiştir.Buna göre; kolektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketler (bu şirketlerin ortağı olan kişilerin ayrıca “tacir” olmaları koşuluna bağlı olmaksızın) ticaret şirketleridir.

 

Özel nitelikteki kanunlar ile getirilen istisnalar ayrık olmak üzere; bu şirketler tacir sayılır ve 6762 sayılı kanunun “tacir” sıfatına bağladığı tüm hak ve yükümlülüklere tabi olurlar.