Limited Şirket Şube Müdür Tayini

Limited Şirket Şube Müdür Tayini

 

GEREKLİ EVRAKLAR

1) Dilekçe

2) Noter onaylı Genel Kurul Toplantı Tutanağı   (1 asıl)

3) Hazır Bulunanlar Listesi (1 adet asıl)

4) Seçilen müdürün Ticaret Sicili Müdürlüğünde düzenlenen unvan altında imza beyannamesi (1 adet asıl). (Beyannameyi size yakın yerdeki Ticaret Sicili Müdürlüğünde Mersis Talep numarasını ibraz ederek çıkartabilirsiniz.)

5) Seçilen Müdürün fotoğrafı (1 adet)

 

Notlar:

Şube Müdürü Yabancı Uyruklu ise;

 

 -Varsa İkamet İzin Belgesi noter tasdikli sureti (1 adet asıl) veya  adresi yurtdışında ise adresi gösterir beyan

 -Tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti (1 adet asıl )

-Potansiyel vergi görüntüleme belgesi eklenmelidir.

-Fotoğraf (2 adet)

ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE TÜZEL KİŞİ SEÇİLEMEZ

 
NOT: 
https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.