Kollektif ve Komandit Şirket Yeni Kayıt

Kollektif ve Komandit Şirket Yeni Kayıt

 

KOLLEKTİF ŞİRKET: Kollektif şirket ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla, gerçek kişiler arasında kurulan ve ortaklarından hiçbirinin sorumluluğu şirket alacaklılarına karşı sınırlanmamış olan şirkettir.

KOMANDİT ŞİRKET: Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla kurulan, şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir veya birkaçının sorumluluğu sınırlandırılmamış ve diğer ortak veya ortakların sorumluluğu belirli bir sermaye ile sınırlandırılmış olan şirket komandit şirkettir. Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir. Komandite ortakların gerçek kişi olmaları gerekir. Tüzel kişiler ancak komanditer ortak olabilirler.

KURULUŞ (TSY Madde 64)

a) Kurucuların imzaları Ticaret Sicili Müdürlüğümüz veya noter tarafından onaylanmış şirket sözleşmesi (1 asıl-1 fotokopi),

b)Şirketi temsile yetkili olanların şirket unvanı altında düzenlenmiş ve Ticaret Sicili Müdürlüğünde  onaylanmış ünvan altında imza beyannamesi (1  adet asıl) ,

c) Komandit şirketlerde komanditer ortağın ayni sermaye koymuş olması halinde; konulan ayni varlıkların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanmış bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporu,

ç) Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı,

d)Ayni sermaye olarak konulan taşınmaz, fikri mülkiyet hakları ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge,

müdürlüğe verilir.

e) Yeni Kayıt Talep Dilekçesi

f) Odaya kayıt için Hükmi Şahıs Kayıt Beyannamesi

g) Tüm ortakların ve ortak olmayan müdürlerin 2 şer adet fotoğrafları

NOT: http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden kuruluş için elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.