Tasfiye Sonu Kapanış

Tasfiye Sonu Kapanış

 

GEREKLİ EVRAKLAR

1) Dilekçe (sicil)

2) Dilekçe (oda)

3) Genel kurul toptantı tutanağı noter tasdikli (TTK 64/4 – 375/f  ye göre GKTM defterine yapıştırılmalı) (1 asıl - 1 fotokopi)

5) Hazır Bulunanlar listesi  ( 1 asıl – 1 fotokopi)

6) Bakanlık temsilcisi atama yazısı (1 asıl – 1 fotokopi)

7) Yönetim Kurulu/Tasfiye Kurulu Gündem Kararı (1 asıl – 1 fotokopi)

8) Genel kurul tarafından onaylanmış son ve kesin bilanço (Tasfiye Memuru bilançonun  altına  "Şirketin borcu, alacağı ve devam eden davası  yoktur" ibaresini yazarak imzalayacak, Tasfiye memurunca imzalanan ve genel kurula sunulan bilançoyu genel kurul adına toplantı başkanı imzalayacak)

NOT: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde birer hafta ara ile yayımlanan ilanlardan, 3. ilanın üzerinden kooperatif sözleşmesinde yazan tasfiye süreci (1 yıl veya 6 ay) beklenerek  fesih kararı alınabilir.


NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.