Limited Şirket Tasfiyeden Dönüş

Limited Şirket Tasfiyeden Dönüş

 

Ticaret Sicili Yönetmeliği (Madde 104):  Anonim şirketlerin sona ermelerine, tasfiyelerine, ek tasfiyelerine ve tasfiyeden dönmelerine ilişkin yönetmeliğin 86 ila 89 uncu madde hükümleri limited şirketlere de uygulanır.

GEREKLİ EVRAKLAR

1) Dilekçe (sicil)

2) Dilekce (oda)

3) Noter onaylı Genel Kurul  Toplantı Tutanağı (1 adet asıl - 1 adet fotokopi)

4) Hazır Bulunanlar Listesi (1 adet asıl)

5) Şirket malvarlığının ortaklar arasında dağıtımına henüz başlanmadığına dair tasfiye memurları tarafından hazırlanan rapor (TTK-643; TTK-548/3)

 
NOT: 
https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.