Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi Hakkında

Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi Hakkında

Facebook

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince Odamıza iletilen 14.09.2020 tarihli ve7852 sayılı yazıda, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 07.09.2020 tarihli yazısından bahisle,

21.12.2019 tarihli ve 30985 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği hükümleri atık yağların geçici depolanmasına, toplanmasına, taşınmasına, rafinasyona tabi tutulmasına, enerji geri kazanımının sağlanmasına ve bertaraf edilmesine ilişkin olup, teknik ve idari esasların belirlenerek çevre ve insan sağlığının korunması ile doğal kaynakların verimli kullanımının sağlanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeyi amaçlamaktadır.

Anılan Yönetmelkik kapsamnında motor yağı değişimi yapan işlemeler/tesisler tarafından; Entegre Çevre Bilgi Sistemi/Atık Yönetim Uygulamasına Kayıtların sağlanması ve Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği’nin 13’üncü maddesindeki hükümler doğrultusunda geçici depolama alanlarının kurulması başta olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yazısında yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerektiği, konularında Odamız üyelerinin bilgilendirilmesi talep edilmektedir.

Yazıda devamla; yayımlanan Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği hükümleri kapsamında, motor yağı değişimi yapılan işletme/tesisler tarafından;

Entegre Çevre Bilgi/Atık Yönetim Uygulamasına kayıtların sağlanması,

Atık Yönetim Yönetmeliği’nin 13’üncü maddesindeki hükümler doğrultusunda geçici depolama alanlarının kurulması,

İlgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne dilekçe ile başvurularak Motor Yağı Değişimi Noktası İzin Belgesi’nin ücretsiz olarak temin edilmesine ilişkin iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi,

Motor yağı değişimi gerçekleştirilen araçların bilgilerinin (araç plakası, güncel kilometre, atık motor yağı miktarı, yeni motor yağı miktarı) Entegre Çevre Bilgi Sistemi/Atık Yönetim Uyulaması/Motor Yağı Değişim Noktası (MoYDeN) Uygulaması üzerinden bildirilmesi

Uygulama üzerinden bildirim yapıldıktan sonra alınacak motor yağı değişim bilgilerini içeren dökümanın fiziksel (çıktı) ya da dijital (e-posta. Mesaj uygulamaları gibi) olarak araç sahibiyle paylaşılması,

Motor yağı değişimine ilişkin bildirimlerin düzenli olarak gerçekleştirilmesi,

İnsan ve çevre sağlığının korunarak motor yağlarının ülkemiz ekonomisine geri kazanımlarının sağlanması noktasında gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususları ifade edilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla,