Atıksu Bilgi Sistemi hk.

Atıksu Bilgi Sistemi hk.

Facebook

Sayın ÜYEMİZ,

T.C. Kocaeli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından  aldığımız yazıda ; Çevre ve şehircilik bakanlığı tarafından; Türkiye’de evsel/kentsel ve endüstriyel atık su üreten tesislerin kayır altına alınması, atık su envanterinin oluşturulması, atık su ile ilgili raporlama ihtiyaçlarının karşılanması ve elde edilen veriler doğrultusunda daha etkin bir atık su yönetimi sağlamak amacıyla Entegre Çevre Bilgi Sistemi (EÇBS) içinde atık su bilgi sistemi uygulaması oluşturulduğu bildirilmektedir.

 Atık su bilgi sistemi evsel ve/veya endüstriyel atık suyu oluşan, arıtma tesisi olan/olmayan, alıcı ortama ve/veya kanalizasyon deşarj eden (OSB içerisinde yer alan tesisler dahil), oluşan atık suyunu geri dönüşümlü veya sulama olarak kullanan fosseptikte biriktiren bütün tesisler tarafından bilgi girilmesi gerekmekte olup, söz konusu sistemde; tesislerin adres veya konum bilgileri, tesiste oluşan atık su miktarı ve bertaraf şekli, Atık su Arıtma Tesisi olan tesisler için atık su arıtma tesisine ait detay bilgileri ile çevre izin durumu vb. verilere ulaşabilmektedir.

 2872 sayılı Çevre Kanunu 12’inci maddesinde ‘’ ilgililer, bakanlığın veya denetimle yetkili diğer mercilerin isteyecekleri bilgi ve belgeleri vermek, yetkililerin yaptıracakları analiz ve ölçümlerin giderlerini karşılamak, denetim esnasında her türlü kolaylığı göstermek zorundadırlar. ‘’ ve Su Kirliliği Kontrol yönetmeliğinin 54’üncü maddesinde yer alan ‘’Atık su arıtma tesis işletmecileri, arıtma tesislerinin verimli olarak çalıştığının izlenmesinden ve kayıtların tutulmasından sorumludur. Atık suların özellikleri ve miktarları düzenli olarak Bakanlıkça belirlenecek bir formatta ve dijital ortamda kaydedilir.’’ Şeklinde amir hükümler Atık su Bilgi Sistemi’nin yasal çevresini oluşturmaktadır.

 İlimizde evsel/kentsel ve endüstriyel atık su üreten kurum, kuruluş ve işletmelerce bahsi geçen sisteme gerekli veri girişlerinin eksizsiz ve doğru bir şekilde yapılarak güncelliğinin sağlanması arz etmekte olup, sisteme yapılacak girişler Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Atık su Bilgi Sistemi  Doküman’da (htttps://cygm.csb.gov.tr/ Güncel Belgeler-su ve Toprak Yönetimi) detaylandırılmıştır.

İl Müdürlüğü denetçileri tarafından yapılacak kontrollerde, ilgililer tarafından söz konusu sisteme gerekli veri girişlerinin yapılmadığının tespiti halinde çevre kanunu kapsamında gerekli idari işlem tesis edilecektir.

 Ayrıca ilgi bakanlığımız yazasında; cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin ilk kalkınma planı olan on birinci kalkınma planında olan (2019-2023), çevre korunmasına yönelik politikalar belirlenmiş ve hedef olarak 2023 yılına kadar arıtılmış atık suların %5’inin yeniden kullanılacağı hedefi konulduğu belirtilmiştir. Bakanlığımızca hedefe ulaşılabilirliği takibi açısından arıtılmış atık suların yeniden kullanımı ile ilgili takip işlemleri Atık su Bilgi Sistemi üzerinde yapılacak olup, tesislerin bu sisteme düzenli olarak veri girişi yapmaları ve güncelliğini sağlamaları gerektiği ifade edilmektedir.

Üyelerimize duyurulur.